Visit https://www.ryteprint.com to find out more regarding Printivo  Visit http://howardssupply.com to find out more regarding Home Depot Visit http://www.halloween-costumes-ideas.net to find out more regarding Halloween Costumes If you are looking for telehealth then learn more .

Searching for the best deals on Bitcoin buying? You should check here on https://bitpium.com/buy-bitcoins You can find here option that is acceptable for you.    excel formulas Visit http://jabaforextraining.co.za to find out more regarding Why Trade Forex If you are not interested in sponsored blog posts , then you have already missed a lot. A website like http://kingsfragrances.com will provide you with the highest quality in the industry. If you are looking for china marketing then read more .. If you are not interested in sponsored blog posts , then you have already missed a lot.

„Az élőket hívom, a holtakat elsiratom, s a felhőket eloszlatom”

Az interneten rengeteg anyag található a faluról, legtöbbjének átvételét nem tartottam szükségesnek. a legtöbb információ megtalálható a hivatalos honlapon, vagy az általam 2001-ben készített eredeti honlapon. De vannak kivételek. Az alábbi riport a Vasárnap Katolikus hetilap 2003 március 30. számában jelent meg, tartalma miatt itt a helye!

„Az élőket hívom, a holtakat elsiratom, s a felhőket eloszlatom”

Gyergyóremete a Maros bal partján, a Kőpatak mentén terül el, Ditróval és Csutakfalvával egybenőve, mintegy 6 km hosszúságban. Az 1567-es adólajstromban 6 kapuval szerepel. Egyházilag 1726-ban önállósult, ma több mint 6000 lakosa van.

Megérkezve, kedves vendéglátóm, Orbán László pápai prelátus, esperes szívélyes fogadtatás után bemutatta ezt a nagy és jelentős községet.

A helység elnevezését a hagyomány szerint egy ezen a helyen élt remetének köszönheti. Némely utalás valószínűnek tartja, hogy ez a remete János király törvénytelen gyereke volt, akit György barát a domokosrendi szerzeteseknél neveltetett, majd mint apródot maga mellé vett. A későbbiek folyamán az idő tájt, amikor Fráter Györgyöt 1551-ben alvinci kastélyában meggyilkolták, különböző helyeken tűnt fel más-más név alatt, így Gyergyóremete területén is.

Utunk először a plébánia mellett épült egykori kápolna helyére vezetett, amely az 1500-as években épülhetett, viszont ma csak a körvonalai láthatók. Vezetőm elmesélte, hogy régészeti ásatások során kerültek elő az alapkövek, amelyek egy 21 méter hosszú és 7 méter széles kápolna létezését mutatják. A kápolnának sekrestyéje, tornya, bejárata előtt pedig lépcsőzete volt. Feltárásokkor találtak egy „alvó” csontvázat is (a koponyája alatt a két keze és a térdei felhúzva – szakértő tudná megállapítani ezeknek a csontoknak a jellemzőit, de ahogy a prelátus úr mondta: „Ezt a helyet az erdő benövi, míg egy szakember idejön”). A kápolnát a Szentlélek tiszteletére építették, így minden évben pünkösd hétfőjén szentmisét mutatnak be azon a helyen.

A régi kápolnától nem messze megtekintettük a két világháborúban elesettek emlékére felállított emlékművet. Ez a kommunistákat nagyon zavarta, mert rá van vésve a nagy Magyarország térképe, a magyar korona, a Hármashalom és magyar hősök nevei. Ugyancsak ebben a kertben, ahol a régi alapkövek és az emlékmű áll, hever néhány, „kétszekérnyi”, régi sírkő, amelyeket a temető melletti domb alján elfolyó Marosból kellett kihalászni. Átsétáltunk a templom udvarába, ahol a két szentelendő harang állt, majd megnéztük a templomot, amely 1771-ben épült barokk stílusban, Szent Lénárd tiszteletére.

Az udvarban van egy kő arról a helyről, ahol a hagyomány szerint Attila átvonult seregével. A rávésett jelek alapján ez egy olyan kő lehet, amellyel temetőhelyet jeleztek.

A templomban van egy régi tabernákulum, amelyet kovácsolt szeggel illesztettek össze. A jobb oldali mellékoltárt egy Mária-festmény, a kolozsvári könnyező Mária-kép másolata ékesíti, amelyet 1780-ban Lázár Mózes gróf, a helység kegyura adományozott a templomnak.

A templom megtekintése után „idegenvezetőm” kocsijával végighordozott a községben, ahol éppen a gyergyóremetei falunapok programjai alkalmat adtak a nagyvilágban szétszóródott remeteiek találkozására és együttünneplésére. A prelátus úr elmondta, hogy nagyon sokan a faluból idegen földön keresik a kenyerüket. Sok családból az apa megy el dolgozni, így a gyermekek férfipéldakép nélkül nőnek fel.

A településhez még két kápolna tartozik: a kicsibükki (csíkbükkösi) 1938-ból, amelyből a hívek részben kihaltak, részben visszaköltöztek a faluba, és a csutakfalvi Árpád-házi Szent Margit kápolna 1949-ből, amely mai alakját 1967-ben kapta.

Az első világháború után küzdelmes idők jártak Gyergyóremetén: iskolaépület nélkül, tanítás tanító nélkül, mindennapok gondjai pénz nélkül, templom harang nélkül maradt.

A háború előtt a templomnak öt harangja volt, de csak egy 621 kg-os maradt meg. 1922-ben gróf Majláth Gusztáv Károly püspök 25 éves püspöki jubileumának emlékére egy 30 kg-os harangot ajándékozott, 1924 nyarán még egy 251 kg-os harang került a toronyba a hívek adományából.

Folyó év június 13-án újabb két haranggal gazdagodott Remete népe, amelyek az élőket hívni, a holtakat elsiratni, s a felhőket eloszlatni rendeltettek. Az egyiket „Azokért, akik meg sem születtek és mégis meghaltak Szent László király oltalmába Orbán László pápai prelátus, esperes öntette”, a másikat „A Szent Család tiszteletére Szotyory Melinda-Zsuzsa és Orsolya ajándékozta”, akik Csomafalváról Amerikába származtak el. E harangok közül az egyik a templomtoronyba kerül, a másikat az alszegi hittanteremnél haranglábra helyezik, hogy annak a „szegeletnek is legyen egy szent helye”.

A harangöntő cég tulajdonosa, Lázár Imre, elmondta: „A harangok Székelyudvarhelyen készültek. Három éve kezdtünk önteni harangokat, azóta kb. 40-et sikerült elkészítenünk. Nagy kihívás volt a megöntésük, de úgy érzem, sikerült eleget tennünk.”

Az adományozó Szotyory Melinda-Zsuzsa bevallotta, hogy „Nekem itt van a szent föld, 34 éve Amerikában élek, de hazajárok, mert hazahív a föld. Mivel haranghiány volt, ide adtam adományomat, ahol szükség volt.”

Fazakas István büszke arra, hogy ilyen plébánosuk van, hogy megérte náluk a gyémántmiséjét, és megajándékozta a falut haranggal.

Balázs Hegedűs Vilmosné Juliánna: „Elsősorban a papunkra vagyok büszke, aki nekünk mindent kivívott, látszik az ő keze munkája a templomon, az iskolán, a gyermekeken. Az Isten segítse meg, éljen addig, hogy ő temessen el minket.” Hegedűs Lénárd elmondása szerint szinte sírni kezdett, amikor meglátta az új harangokat. „Ilyet még én sem értem, pedig idős vagyok.”

A harangszentelést megelőző szentmisét Bálint Lajos nyugalmazott érsek mutatta be öt koncelebráló pappal együtt. Szentbeszédében a főpásztor hangsúlyozta: „Ezek a harangok az élni akarásotoknak a jelei, de ez még nem záloga, nem garanciája a megmaradásunknak. Legfőbb kívánságom, hogy ne csak hirdessék az élni akarásotokat, hanem arra ösztönözzenek, Isten, akinek kezében van a sorsunk, segítsen erre titeket!”

Mihálcz Márta