Bibliográfia

garda5Egy kis bibliográfiai adathalmaz az általam ismert kiadványokból, amelyekben Gyergyóremete nem csak utalás szinten, hanem részletesebb adatsorral van jelen. Bármely újabb utalást szívesen felveszek!

 

B

 • Balázs, E., Máthé, I., Cazacu, L. Gyergyóremete ásványvizeinek mikrobiológiai és kémiai vizsgálata. „Kárpát-Medence Ásványvizei” III. Nemzetközi Tudományos Konferencia, Csíkszereda, 2006. július 27-29, EMTE Sapientia Csíkszereda, pp. 199-204, 2006.
 • Barangolás a Székelyföldön, Hargita megye, Pallas Akadémia Könyvkiadó, 2001.
 • Bartos Tibor Magyar szótár: egymást magyarázó szavak és fordulatok tára, Corvina, 2002.
 • Biró A. Zoltán: Vidéki Térségek: illúzió vagy esély?, Pro-Print Könyvkiadó, Csíkszereda, 2006.
 • Bíró Sándor: Kisebbségben és többségben- románok és magyarok, 1867-1940,   Bencsik Péter: Helységnévváltozások Köztes-európában (1763-1995).
 • Benkő József: Transilvania. Vindabonae, 1778. I. 131, és Transilvania Speciale, 1831.-i másolat, Transilvania Specialis. Bukarest- Kolozsvár. 1790. 264.
 • Benkő Károly: Csík – Gyergyó – Kászon múltja és jelene (1853)
 • Benkő Samu - Demény Lajos - Vekov Károly (szerk.): Székely felkelés. 1595-1596. Előzményei, lefolyása, következményei. B., 1979.
 • Bocskor János (gyergyóremetei plébános)A szép tavasz beköszöntésének a gyergyói tutajozó székelyeknek I) fáradtsága, Nemzeti Társalkodó, 1838, II, 26–36; II) jutalma, Nemzeti Társalkodó, 1839. I, 33–37.

C,Cs

 • Csedő Károly, dr. Hargita megye gyógy- és fűszernövényei, 1980.
 • Csiby Andor: A székely közbirtokossági vagyonok eredete, történelmi és jogi fejlődése az ősfoglalástól napjainkig, különös tekintettel Ditró és Szárhegy közösségek borszéki közbirtokosságának borszéki közös vagyonára. Gyergyószentmiklós, 1939.
 • Czeglédy János: Tutajozás a Maroson a múlt században. In: Ethnographia LXXX (1969). 212-234, 431-446, 637-556.

E,É

 • Egyed Ákos: Falu, város, civilizáció. Fejezetek Erdély gazdasági és társadalmi történetéből, 1848-1914. Második javított kiadás. Kriterion Könyvkiadó, Kolozsvár, 2002.
 • Egyed Ákos - Magyari András (válogatta és összeállította): A székelység története a 17-19. században. Csíkszereda, 2001.
 • Eördögh István: Erdély román megszállása (1916-1920) olasz és vatikáni levéltári források alapján, Lazi Kiadó, Szeged, 2000.
 • Endes Miklós, dr. : Csík-, Gyergyó-, Kászon- székek (Csík megye) földjének és népének története 1918-ig, 1938, reprint kiadás, Akadémiai Kiadó, Bp. 1994.
 • Erdélyi vármegyék, az előszót írta József kir. herceg ő Fensége. Szerkesztette Szeghalmi Gyula, 688. 194?
 • Erdély, útmutató Erdély vendégei számára, összeállította Prinz Gyula egyetemi ny. r. tanár. 96., 3 fotóval. Dunántúl Pécsi Egyetemi Könyvkiadó és Nyomda Rt. Pécsett. 1940
 • Erős, István: Új úton Gyergyóremete. Korunk, Kolozsvár, 1959, 1. sz., 103-115. old.

F

 • Fodor András, dr. : A Maroson mint Erdély legnagyobb folyóvizén divatozó kereskedésről, s ezt nagyon hátráltató okairól, Nemzeti Társalkodó , 1837, I, 138–142, 145–161.

G,Gy

 • Garda Dezső, dr.: 1848 Gyergyóremetén, Korunk 1978
 • Garda Dezső, dr.: A székely hadszervezet és faluközösség (1994)
 • Garda Dezső, dr.: A forradalom katonái Csíkban és Gyergyóban, 1848-1849, Alutus, Csíkszereda, 1998.
 • Garda Dezső, dr.: A Székely Közbirtokosság, I-II. kötet, Státus Könyvkiadó, Csíkszereda, 2002.
 • Garda Dezső, dr.: Gyergyó a történelmi idő vonzásában, Infopress, Székelyudvarhely, 1992. Kiadó. Csíkszereda. 1998.
 • Garda Dezső, dr.: Gyergyói tutajosok a XVII-XVIII. században. Művelődés, Bukarest, 1981, 5. sz., 42-44. old.
 • Garda Dezső, dr.: Képek Gyergyószentmiklós történetéből. Korunk, Kolozsvár, 1982, 9. sz.
 • Garda Dezső, dr.: Munkarend és hagyományőrzés a Székely faluközösségben. Gyergyóremete monográfiája. I. kötet, 2003.
 • Garda Dezső, dr.: Műkedvelő előadások Gyergyóremetén a XX. század első felében Művelődés, Bukarest, 1981, 12. sz.
 • Garda Dezső, dr.: Gyergyóremetei erdőmunkások tegnap és ma. In: IMREH István (szerk.): Változó valóság. Szociográfiai tanulmányok. 133-162. Bukarest
 • Garda Dezső, dr.: A gyergyóremetei tutajosok a XIX. században.. In: Acta Hargitensia 1980 (I). 85-95.
 • Garda Dezső, dr.: Plutãritul în bazinul Giurgeului (sec. XVII-1848). In: Acta Musei Napocensis XXI (1984). 227-238.
 • Garda Dezső, dr.: A gyergyói tutajozás társadalomrajzához. In: Népismereti Dolgozatok 1994. (szerk.: Dr. Kós Károly, Dr. Faragó József). Buk., 1994. 18-28.
 • Garda Dezső, dr.: A nemzetségi szervezet maradványai Gyergyóban, a székely tízesek és a székely identitás. In: EPERJESSY Ernő - KRUPA András (szerk.): Nemzetiség - identitás. A IV. nemzetközi néprajzi nemzetiségkutató konferencia előadásai. 189-192. Debrecen
 • Gazda Klára:A székely népviselet. Akadémiai Kiadó. Budapest, 1998
 • Gazda Klára-Haáz Sándor: Székelyek ünneplőben - Színek és formák a székelyföldi népviseletbe, Budapest : Planétás, [1999]. - 232 p., CXII t.

H

 • Hankó Vilmos, dr.: Székelyföld, 1896. Budapest, Lampel Róbert Könyvkereskedés, változatlan utánnyomás 2000, Multipress nyomd.
 • Hankó Vilmos, dr.: A Székely Kongresszus szervezete, Fürdők fejlesztése, Budapest, 1902.
 • Hankó Vilmos, dr.: Csíkmegye fürdői és ásványvizei, Lampel, Budapest, 1890.
 • Hargita megye útikönyv, Szerkesztette: Kozma Mária, Pallas Akadémia Könyvkiadó, Csíkszereda, 2oo1. 121-124.
 • Hargita megye 250 térképpel és 135 fényképpel, 1977.
 • Horváth Arany: Gyergyóremetei zenei estek, Múvelődés, 1981, 11sz. 4-5

I

 • Illésfalvi Péter, Szabó Péter, Számvéber Norbert: Erdély a Hadak útján 1940- 1944. Pueblo Kiadó, 2005.
 • Imre István: Erdélyi hétköznapok 1750-1850, Kriterion Kiadó, Bukarest, 1979.
 • Incze Gábor: A mi életterünk. Budapest. 1942, 8- 84. oldal.

J

 • Jakó Zsigmond: A székely társadalom útja a 14-16. században (1992)
 • Janitsek Jenő A Hargita megyei Gyergyóremete helynevei NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK LVIII. évf. 2014 2. szám A ROMÁN AKADÉMIA KIADÓJA – BUKAREST

K

 • Kádár Zsombor - Pál-Antal Sándor: A székelyföldi erdészet és faipar. Történeti kronológia. Marosvásárhely, 2002.
 • Kisgyörgy Zoltán, Kristó András: Románia ásványvizei. Ed. Stiintifica si Enciclopedica. 1978
 • Kölönte Béla: Gyergyó története a kialakulásától a határőrség szervezéséig (1910)

L

 • Laczkó- Szentmiklósi Endre: Gyergyóremete (településismertető), kiadja a Cseres Tibor Közművelődési Egyesület, Gyergyóremete, 2000.

M

 • Misszionáriusok levelei Magyarországról és Erdélyről (1572-1717) I-IV. Kiad.: Tóth István György (Bibliotheca Academiae Hungariae - Roma Fontes 4.), Roma-Budapest 2002-2005

O

 • Orbán Balázs: A Székelyföld leírása (1868-1873)

P

 • Palkó Attila: Tutajozás a Maroson. In: Korunk Évkönyv. Kolozsvár, 1979. 202-212.

R

 • Radványi Kálmán, dr.: Drága kis ország, a zászlónk könyvtára 2. szám, néprajzi és földrajzi kalandozások,  Budapest, 1926, „Élet” Irodalmi és Nyomda Részvénytársaság Kiadó.

S

 • Sepsiszéki Nagy Balázs: Székelyföld falvai a XX. század végén, Csík - Kászon és Gyergyószék (2000).
 • Statisztikai adatok, az erdélyi tutajozásról és sószállításról 1864. évből. In: Korunk 1865. április 12.

Sz

 • Szabó T. Attila, Vámszer Márta, P. Bodrogi Katalin: Erdélyi magyar szótörténeti tár, Kriterion, 1976
 • Székely László: Az utolsó remetei tutajos (Csortán József), Művelődés, 1981, 34. sz. 42-43. old.
 • Szentiváni Mihály: [Vándor:] Közlemények Erdélyről. Gyergyó, Nemzeti Társalkodó , 1839, II, 143–153.

T

 • Tarisznyás Márton: Gyergyó múltjából. Korunk, Kolozsvár, 1976, 5. sz.
 • Tarisznyás Márton: Gyergyó néprajzi megismerésének múltjából. Korunk Évkönyv, Kolozsvár, 1979,
 • Tarisznyás Márton: Gyergyói műemlékeink művelődéstörténeti jelentőségéről. Művelődés, Bukarest, 1969, 11. sz.
 • Tarisznyás Márton: Gyergyó történeti néprajza (1982)
 • Teleki  Domokos: A székely határőrség története. Bp., 1877.
 • Țiplic, Ioan Marian: Organizarea defensivă a Transilvaniei în Evul Mediu: secolele X-XIV, Editura Militară, 2006
 • Tulogdi János Dr., Madarász Antal, Balázs Árpád:Földrajzi kislexikon,  Kriterion Könyvkiadó, Buk. , 1976.

V

 • Varga E. Á.: Erdély netnikai és felekezeti statisztikája I. Kovászna, Hargita és Maros megye. Budapest, Csíkszered,a 1998 Varga J. János: Relationes missionariorum de Hungaria et Transilvania (1627-1707). Misszionáriusok jelentései Magyarországról és Erdélyről (1627-1707). Edidit István György Tóth. Bp., Róma, 1994
 • Vámszer Géza: Csík vármegye településtörténete. Csíkszereda [Miercurea Ciuc]: Pallas-Akadémia, 2007

Hasonló olvasnivaló