In case you're interested in knowing more info on Auto insurance Colorado, stop by learnandserve.org It is so pleasant to work with experts. Learn more to find out more regarding appliance repair Bend.

Gyergyóremetével kapcsolatos adatok nyilvános adattárakban

Közhivatalok 1942-ben

  Közhivatalok 1942GYERGYÓREMETE nagyközség (Csík vm., gyergyószentmiklósi járás. Vasút állomás: Gyergyóditró 2.5 km.) 7.500 lakos  Tel.: 2.

 •  Vezető jegyző: Csiby Sándor.
 • Községi bíró: Ferenc Péter.
 • Adóügyi segédjegyző: Szigeti József.
 •  Közigazgatási segédjegyző: Várterész Jakab.
 • Körorvos: Pál Gerő dr.
 • Körállatorvos: Fülöp József.
 • Községi írnok: Lackó Sándor.
 • Irodatiszt: György József.
 • Pénztáros: Csortán Ferenc.
 • Díjnokok: Bakos Sámuel és Lieber Zita.

M. kir. Csendőrörs, Gyergyóremete.

 • Tel.: 3.

Róm. kát. Plébánia Hivatal, Gyergyóremete.

 • Anyakönyv: 1726. évtől.
 • Működési terület: Gyergyóremete közs.
 • Plébános: Pál Elek.
 • Káplánok: Lónay Ödön és Csillik János.

Baross Endre - Takács József (szerk.): Magyarország közhivatalainak cím- és adattára, 1942 (4. évfolyam) II. rész Vidék

A plébánia adatai a Mária Rádió adattárában

A plébaniatemplomGyergyóremete Hargita megye egyik nagyközsége. Gyergyószentmiklóstól 18 km-re északnyugatra a Maros mellett fekszik Ditróval és Csutakfalvával összenőve, a Gyergyói-medence északnyugati részén, a Görgény-hegység aljában. A község területe 10.774 hektár. Lakossága a 2011-es népszámlálás adatai szerint 6.134 lélek. A települést a Maros folyó szeli át. Éghajlatát a majdnem zárt hegyközi medencék időjárási viszonya határozza meg: hosszú és hideg telek, rövid, de viszonylag meleg nyarak. Az év folyamán mintegy 160 fagyos és alig 80 derűs napra lehet számítani.

Bővebben: A plébánia adatai a Mária Rádió adattárában

Árverési hirdetmény 1896-ból

1896 Július 1. CSÍKI LAPOK 27. szám.

Alattirt községi elöljáróság közhírré teszi, hogy a Gyergyó-Remete község tulajdonát képező 40 hold területű fagyeczeli erdőben, felsőbb hatóságilag engedélyezett és a m. kir. erdőrendezőség kiszámítása szerint

 • 21—30 cm. átmérőjű 3977 darab 1900 m3 ,
 • 31—40 cm. 3798 drb. 3700 m3 ,
 • 41-100 cm. 2467 drb. 5100 m3

tevő famennyiség kihasználása 18,240 frt összkikiáltási ár mellett - melyen alul eladatni nem fog - a Gyergyó-Remete község hivatalos házánál 1896. évi julius hó 20-án délelőtt 10 órakor megtartandó nyilvános árverésen el fog adatni. Az árverezés szóbeli, de szabályszerű írásbeli zárt ajánlatok is elfogadtatnak. Árverezni szándékozók tartoznak a kikiáltási ár 10%-át, vagyis 1824 frtot bánatpénzül készpénzben letenni. A vételárból 4000 frt az árverés napjától 15 nap alatt, a többi a feltételek értelmébeni idők és részletekben fizetendő. Egyéb feltételek Remete község elöljáróságánál és a gyergyószentmiklósi főszolgabíró urnál a hivatalos órák alatt betekinthetők.

Községi elöljáróság. Gyergyóriemetén, 1896. évi junius hó 17-ik napján.

Nagy József biró., M. Deák Pál,  jegyző.

Régi marha(ságok)

Csikvármegye közigazgatási bizottságának ülésiből.

Csik-Szereda. 1893 július l0.

Remete község és a várhegyi marhák legeltetését a közös határterületről eltiltván, remetei Mélik Istvánnak 3 évre a legelőt bérbe adta.

Ez ellen a várhegyi birtokosság felebbezéssel élt s a bizottság a képviselőtestületnek a bérbeadásra vonatkozó határozatát feloldotta, mert az jóváhagyás végett a törvényhatóságnak bemutatva nem lett, és odaváltoztatta, hogy ha a várhegyi lakosok Remete község pénztárába 800 frt bérösszeget a folyó évre lefizetnek, a bérlet tárgyát jelen évben szabadon használhatják, azonban kötelesek a jogállapot elbírálása iránti keresetüket, augusztus 31-éig a bírósághoz beadni és annakmegtörténtét igazolni, Remete község pedig Mélik Istvánt a 800 frtból kártalanítani.

Csíki Hírlap, 1893, július 12.