Gyergyóremete pusztulása

Koldusbotra jutott a lakósság. Két ember­élet. Brassói bizottság a helyszínén.

(Saj. tud.)

Borzsz felhőszakadás  pusztított a napokban Gyergyóremetén, amely tönkretette Gyergyóremete 7000-nyi székely lakósságát. A rombolás sokkal nagyobb volt, mint az első hírek után hinni lehetett.


Árvíz 1913Az elemek pusztító lavinája két emberéle­tet is követelt. Portik György István 54 éves székely gazda fával terhelt szekérrel igyekezett hazafelé, mikor az iszonyú felhőszakadás következtében a váratla­nul érkező két méteres piszkos víztömeg lesodorta a szekér tetejéről. Olt lelte halá­lát az árban. A másik halott egy kis cse­csemő, kit másnap egy füzes között holtan találtak meg.
A felhőszakadás oly hirte'en és várat­lanul jött, hogy az embereknek idejük sem volt a védekezésre. Nemcsak a Maros és a patakok áradlak meg, hanem az égből mér­hetetlen mennyiségben leszakadó víztömeg 2 méter magasságban egyenesen nekirohant a községnek, házakat és gazdasági épületeket ragadva magával. A víztömeg, melyben épületek és megfulladt állatok úsztak, a község utcáin rohant éppen a községházá­nak, s hogy azt el nem seperte, az csupán an­nak tulajdonitható, hogy útjában egyik vastraverzes hídnál irányt változtatott és rombolását más irányban folytatva, tízezrekre menő károkat okozott György József, Pus­kás Samu birtokosnak és Málnás! Kristóf ke­reskedőnek.
Ekkor azonban az ár már elvégezte romboló munkáját a község szegényebb fel­ részében, Csntakfalván, hol nem kevesebb mint 194 épületet tett
tönkre. Elvitte az összes hidakat, úgy, hogy az ár lefutása óta szekerekkel egyálta­lában nem lehet közlekedni a két község között.
Oly nagy volt a víztömeg, hogy még a ma­gasan fekvő épületekig is felcsapott. Így Mélik István nagybirtokos házának lépcsőit is érintette a piszkos áradat.
Az állandóan borús, esős idő miatt a lakósság idejét a szabadban, magasabban fekvő helyeken tölti és éjjelenkint aludni sem mernek.
A felhőszakadás főként a község sze­gényebb részein, különösen Csutakfalván pusztított.
A víztömeg lefutása után nagy nyo­mor lépett fel a községben. Vasárnap óta állandóan a helyszínén tartózkodik Zakariás Lukács főszolgabíró és Wellmann Géza tb. főszolgabíró, hogy a kárt megbecsüljék, a lakósságot azonnali segélyben részesítsék és gyűjtést indítsanak a tönkrement csalá­dok felsegélyezésére. A becslés eddigi adatai szerint az árviz okozta kár 300,000 koronát tesz ki épületekben és állatokban, de mérhetetlen a kár a mezőkön is, hol a gabona még nincsen learatva.
A lakősságnak nincs fája, amiből építsen a közeledő tél előtt, de az árvíz után jóformán még betévő falatja sem volt és éhínségnek van kitéve. A nyomor pillanatnyi enyhítése dicséretére válik azoknak a szomszédos községeknek, melyek Gyergyóremete lakosságának segítségére siettek. 
Gyergyószenímiklós város szekerekkel kül­dött élelmiszereket, száz kiiő szalonnát és sok más egyebet, Gyergyőujfalu, Ditró és más községek szintén élelmiszerekkel látták el a lakósságot.
Zayzon Géza brassói kir. kultúrmérnök hivatalos megbízásból a helyszínére utazott, hogy a pusztulásról és a kár nagyságáról személyes meggyőződést
szerezzen.
A kormány által eddig kiutalt és a király által adományozott 100,000 korona összegből Gyergyóremete legalább annyit kell kapjon, hogy lakóházait lakhatókká tegye és a szétromboltak helyet újakat építsen, mert itt bent alig számíthatunk olyan adakozásra, amelyből a szegény nép élel­miszernél többet szerezhessen. Különösen égető a hidak újra építése és az utak hely­rehozatala, mert e nélkül sem a mezei, sem az erdei munka el nem végezhető, a lakósság sem takarmányt, sem tűzifát nem szállíthat haza.
Hisszük, hogy a magánadakozás nem fog késni, mert kétszer ad, ki hamar ad. IIletékes köreink pedig vegyék energikusan kezükbe a mentési akciót, hogy egy szín­tiszta székely nagyközséget megmentsünk a végső pusztulástól.

Brassói Lapok, 1913 XIX» évfolyam. 205» szám. Szombat, szeptember 6.

Hasonló olvasnivaló