Miskey Zoltán

miskey zoltan

honvéd ezredes, Gyergyóremete díszpolgára, 1944

1898. március 11. - 1969. január 1.

1898.III.11-én született Sopronban, Arnhold Zoltán néven. 1933-ban magyarosította a nevét Miskeyre. Elemi iskoláit Sopronban végezte, majd katonaiskolába ment Kőszegre és Kismartonban. 1915 májusától 1916 augusztusáig a Wiener-Neustadt-i katonai akadémia hallgatója amit sikeres elvégzése után 1916.VIII. 18-án avatták hadnaggyá.

Ez után Belgrádba került, mint kiképző. Később századparancsnokként az orosz frontra vezényelték.

Harcolt az olasz fronton, majd 1917-18-ban Erdélyben. 1919-ben a háború után a románok internálták Brassóba. Év végén került haza s Kisvárdán állomásparancsnok lett. Később Nyíregyházára került a katonai parancsnokságra. 1923-ban a XII.gy.ezr. II. zászlóaljának egyik századparancsnoka 1935-ig. Ekkor törzstiszti tanfolyamra, Budapestre vezényelték. 1936 novemberében a V.K.F. 2. oszt. nyilvántartásí alosztályára osztották be és őrnaggyá léptették elő.
1941. szeptember végén az egri 14. honvéd gyalogezredhez vezénylik és az I. zászlóalj parancsnoka lesz.

1942. július 1.-én bevetésre kerül Kurszknál, később a Don-nál:

1943. januárban elcsúszott a jeges lövészárokban és eltört a kulcscsontja, ezért hazakerül a kecskeméti hadikórházba. 1943. március-augusztus között ideiglenesen a HM 1/b osztályára vezénylik. 1943. VIII. 1.-től a marosvásárhelyi 69. határvadász-csoportparancsnokságára kerül és X. 1.-től a gyergyószentmiklósi 65.határvadász csoport parancsnoka.

A magyarországi hadszíntéren a 29. gyalogezred parancsnoka. 1944 szeptemberében elért hozzájuk a frontvonal, s ettől kezdve vonultak vissza, egészen Füzesabonyig, ahol november 6-án a német csapatok váltották le őket. 1944.XII.1-től Jutasra helyezik a 2. kiképző központba. 1945.május 10-én Krunauban amerikai fogságba esett, majd június 2-án Rosenberg környékén az amerikaiak átadták társaival együtt a szovjet csapatoknak.
1945-50-ig orosz fogságban volt. 1950.augusztusi hazaérkezése után egyenest a Mosonyi utcai gyűjtőbe vitték és itt volt egészen 1951.június 14-ig és ezután a kazincbarcikai kényszermunka-táborba internálták. 1953.októberi szabadulása után Miskolc-Tapolcára költözött és a miskolci ÁVH megfigyelés alatt tartotta 1956-ig. Miután Budapestre költözött a családjával, feltételezhető, hogy az ottani ÁVH folytatta a megfigyelést, mert az aktáját halálakor, 1969.január 1-én zárták le.

Forrás: http://www.hatarvadasz.hu/

Amint az lenni szokott, Miskey Zoltánra teljesen véletlenül akadtam rá és rögtön érdekelni kezdett a személye, ugyanis egy fórumon említették, hogy Gyergyóremete díszpolgári címét is megkapta.  Némi kutatás után sikerült kapcsolatba lépnem az emlékét ápoló dédunokájával, akitől az itt látható képeket és adatokat kaptam. Alább idézem az első képen látható eredeti dokumentumot (eredeti helyesírással), amelyben az ezredest értesítik, hivatalos formában a díszpolgári cím odaítéléséről.


A gyergyószentmiklósi járás főszolgabírójától.-

Szám:4848% 1944.kig.

Tárgy: Gyergyóremete község elöljáróságának határozata Miskey Zoltán m.kir.honv.ezredes 65.hv.csop.parancsnokának díszpolgárrá választása.-

MÉLTÓSÁGOS MISKEY ZOLTÁN URNAK

m.kir.honv.ezredes 65.hv.csop.parancsnoka

DITRÓ

Gyergyóremete község képviselőtestülete 4/2-1944.kgy. szám alatt hozott határozatával, díszküzgyülés keretében a község díszpolgárává választot[valószínű gépelési hiba] Erről Ezredes Urat a határozat másolati példányán örömmel értesítem, kérve, hogy diszpolgársága elfogadása tekintetében nyilatkozni sziveskedjék, egyben közölni, illetve meghatározni azt az időpontot, mikor ünnepélyes külsőségek között gyergyóremete község érdemes székely lakossága által kiküldött küldöttség a díszpolgári oklevelet átnyújthassa.-

Felhasználom az aklalmat most, hogy gyergyóremete község közönségének határozata mellett a járás közönségének nevében, valamint a vezetésem alatt álló járási tisztviselőkar és a magam nevében is ez alkalomból szerencsekívánataimat tolmácsoljam, kérve a Mindenhatót, álddja meg életét és tartsa meg oly sokáig közöttünk, amennyi ideig a székely nép szeretetében élni fog, vagyis örökké.-

Gyergyószentmiklós, 1944.augusztus hó 21-én

(dr. Kálmán Dénes ??)

főszolgabíró


Érdekes lenne tudni, mi késztette eleinket e gesztus megtételére, és jó volna tudni, hogy mi lett a díszpolgári oklevél sorsa, került-e sor az átadására, hiszen, amint a dátumból kiderül, a Mindenhatónak egyéb sűrgős dolga akadt akkortályt, a román átállás két nap múlva felforgatta vidékünkön a viszonylagos békét, és a határvadász csoport (innen a hv.csop) alig három hét elteltével feladni kényszerült a Gyergyói medencét.

Addig is, amíg kiderül, nézzétek meg az 1944 nyarán Gyergyószentmiklás főterén tartott dísszemle képeit. Az eredeti képeket egy díszes albumba kötve Gyergyó város előljárósága ajándékaként kapta meg Miskey Zoltán, az albumot a család kegyelettel őrzi.

Hasonló olvasnivaló