Gyergyóremetei helynevek 1864-ből

Pesty Frigyes helynevgyujtemenyePesty Frigyes helynévgyűjteménye 1864–1865

Székelyföld és térsége II.

Közzéteszi: Csáki Árpád és Pál-Antal Sándor

Programvezető: Boka László tudományos igazgató (OSzK)

A kiadvány az Országos Széchényi Könyvtár Kézirattárának dokumentumai és mikrofilm-másolataik felhasználásával készült

GYERGYÓREMETE(ÉS ESZENYŐ, DUDÁD, FÜLPE, GALÓCÁS, KÁNÁS, MARTONKA, PLOPTYIS)

OSzK Kézirattára, F1/3814/A. 16. mft.(Fol. Hung. 1114/13.)[367r]

Helynevek Gyergyo Remete községből.

Gyergyo Remete, mely a hagyomány szerint egy ott először települt remetéről vette nevezetét, fekszik a Maroson tul egy völgyben, de kies helyen. Határai észak és nyugotról Torda vármegye, keletről a Maros vize a közelében fekvő Ditroval, délről Szár-hegy és Alfalu. Egyházi felosztás szerént 1500[-asok] előtt fiókja volt Szárhegynek, azon innen Ditronak 1726-ig, va-lamint a népesülése is innen vagyon, a valóságos és országszerte is ismeretes élő neve jelenleg is Gyergyo Remete, lakosai pedig valóságos magyar ajkú és székely természetű (kivévén a jelenleg benne tartózkodott hat vérségből álló örménységet).

Ezen község tartozik Gyergyo kerületben a Gyergyo Szent Miklos mezőváros dullói járáshivatal és a Nemes Csik széki kerület, Somlyai megye törvényszékéhez. Határai pedig következő nevezet szerént fekszenek, úgymint:

 • Pallora menő, mely magos fekvéssel bírván, legalkal-masabb termesztő szántóföld.
 • Domboldal, meredek fekvéséhez képest, mint legelő.
 • Szállapos, lapályos, ritkán vizegenyes kaszáló.
 • Sorok, magos fekvésű és termékenyes szántóföld.
 • Sorokalya, alatt valóságához képest közép természetű kaszáló a Maros vize mellett.
 • Alsomárk utja, részint magos, részint pedig lapályos szántóföld.
 • Méhespatak és Varga kutja, mely néha kiszáradni is szokott, mint alatt való fekvésű középszerű természetű kaszáló.
 • Nagyrét, mint alatt valói fekvéssel lévén, közép természetű kaszáló a Maros vize mellett.
 • Kerekfenyő, közép természetű fekvéséhez képest legalkalmasabb szántóföld.
 • Felsö márk utja, részint dombos, részint lapályos szántóföld.
 • Miklos vesze és Papháza, részint dombos, részint pedig lapályos szántóföld.
 • Hidegpatak, mely eredetileg Gergely vesze és Galambos helységeiről vagyon, és Maros vizibe olvad, körüle pedig vizenyeges kaszáló.
 • Romány eleje, részint bokros nyíres kaszáló, részint pedig szántóföld.
 • Csutakos, részint legelő, részint pedig silány természetű szántóföld.
 • Laczkok hátja, száraz, agyagos természetű föld.
 • Vereserdő, köves, bokros kaszáló és legelő.
 • Gergely vesze, magos fekvésű oldalas köves hely.
 • Galambos, részint bokros, részint lapályos kaszáló és szántóföld.
 • Bük utja melléke, Máttyás vesze, Fazakasok hátja, Nagy András háza és Karika domb, részint oldalas dombos, részint lapályos fekvésű kaszáló és szántóföld.
 • Fügés rét, egyenes fekvésű kaszáló.
 • Általfekvő, Ebhát, Magyaros oldal, részint dombos, részint lapályos szántóföld.
 • Tolvajos pataka, mely néha kiszáradni is szokott, ez a Lető tartományárol ered, és a Remete községet átkelve a Maros folyójában olvad.
 • Bük utja, mely Remetétől kezdve Kelenczkő, Bakta és a Kereszthegyi tartományokot átkelve a Torda vármegyei határon Görgény Szent Imre felé vezet.
 • Kalibás oldal, Nagyfiak lapossa, részint dombos, részint lapályos szántóföld.
 • Csutak falva, mely laktelkek és épületekből állván, ezelőtt harminc évekkel kezdődött, s melynek lakosa  Remete községből népesült, de azonban Remetéhez tartozik.
 • Kőpataka, mely a Kelenczkő és Laposbüki tartományokból ered, Remete falvát átkelvén a Maros folyójában olvad.
 • Antal mezeje és Pál András vesze, részint kaszáló, részint pedig szántóföld.
 • Laposbük, magos fekvésű köves, ritkán bokros szán-tó és kaszáló.
 • Czines, részint dombos, oldalas, köves, bokros, részint pedig lapályos fekvésű kaszáló és szántóföld.
 • Portik része köze, alkalmas fekvésű szántó és kaszáló.
 • Málnavész, nagyobbrészt szántóföld.
 • Hegyesbük, magos fekvésű bokros hely.
 • Lető, részint oldalas, részint pedig lapályos kaszáló és szántóföld.
 • Szászok vesze, részint szántó, részint pedig bokros elegyes természetű kaszáló.
 • Rokabük, magos, fenn való és köves, bokros hely.
 • Kelenczkő, kősziklás, bokros, terméketlen hely.
 • Kis ujhavas, részint kaszáló, részint pedig erdős lapályos hely.
 • Baka, részint kaszáló, részint erdős hely.
 • Punga mezeje, ámbár kaszáló, de körüle fenyős és bokros erdő vagyon.
 • Sároshid, fekvéséhez képest alkalmas kaszáló hely.
 • Kereszt-hegy, fekvéséhez képest legmagosabb hely, melynek egy része kaszáló, nagyobb része pedig erdő.
 • Katalina Kecskekövel, magos fekvésű erdős és kaszáló hely.
 • Hegyes, Emberfö, erdős, veszes legelő, közben kaszálók is vannak.
 • Batrina havassa, részint legelő és erdő, részint pedig kaszáló.
 • Ploptyis, erdős és legelőhely.
 • Galoczás, Fülpe, részint kaszáló, részint pedig szántó, melyen a Várhegy községhez tartozó román ajkú egyéniség is lakik.
 • Fagyeczel, bokros és köves, elegyes természetű helység.
 • Farkas mező, nagyobbrészint kaszáló.
 • Kánás pataka, mely kiszáradni nem szokott, a Maros vizében foly.
 • Kánás, részint kaszáló, részint szántóföld, némely részin pedig román ajkú lakosok vannak.
 • Romlás, hegyes-völgyes, köves természetű szántó- és kaszáló föld.
 • Dudád pataka, mely néha kiszáradni is szokott, folyása pedig egy völgy között a Maros folyójában olvad.
 • Dudád, többnyire szántóföld.
 • Kőhát, nyíres lapályos szántóföld, közben kaszálók is vannak.
 • Martonka folyója, mely soha kiszáradni nem szokott, mely az Emberfői határrészekből ered, és a Maros folyójában olvad.
 • Cseresznyés, szép kaszáló hely.
 • Kesöfészek, nyíres, részint kaszáló és szántó.
 • Kesöfészek alya vagy Nagy kut, sepedékes kaszáló.
 • Eszenyö dombja, közepes természetű szántóföld.
 • Bogáros, szép kaszáló hely.
 • Eszenyö domb alya, középszerű természetű szántóföld.
 • Eszenyö pataka, mely az úgynevezett Eszenyö lokáról több hegyek közül ered, s melyen használtatnak malmok, körüle pedig kaszálók, és végül beolvad a Maros folyójában.
 • Lukács vesze, Két patak köze, Kicsibük és a Dávidok mezeje, bokros, részint dombos, részint lapályos kaszáló és szántóföld.
 • Veszespatak teteje, Erös és a Rományé, fekvésekhez képest, mint fenn való hely, tulajdonságához kaszáló és legelő föld.
 • Eszenyö büke, magos hegy, bokros és meredekségéhez képest terméketlen.
 • Eszenyö bük tartománya, részint bokros, részint nyíres kaszáló és szántóföld.
 • Guzsvesszös, Nyirfö, Lutfarka, bokros és nyíres kaszáló föld.
 • Fenek alya, Also Szállapos, részint szántó-, részint pedig kaszáló föld.
 • Fenek tető, Veressgödör és Rétalja legalkalmasabb szántóföldek.

Kelt Gyergyo Remetén, szeptember 28-án, 1864.

Balás Elek m. k. bíró

Nagy Ádám m. k. jegyző

Hasonló olvasnivaló