Lelkész-beiktatás 1896

Október 7-én Gyergyó-Remetén a maga nemében ritka és örökké emlékezetes esemény folyt le. E napon jött el ugyanis főt. Kiss Dénes uj plébánosunk, hogy állását elfoglalja.

Az uj lelkipásztor évekkel ezelőtt bizonyos ideig Gyergyó-Ditróban volt segédlelkészi minőségben, ennélfogva nálunk és a vidéken is nem egészen uj, de sőt minden oldalról előnyösen ismert ember volt. E körülmény nagy befolyással vala a fogadtatása körüli páratlan lelkesedésre. A nevezetes napon reggel 7—8 óra között gyülekeztek a kocsik, számszerint mintegy tizen- kettő ; köztük két impozáns négyesfogatu. Pontban nyolez órakor megindult a menet a Topliczáról közeledő uj plébános elé, kit, a bennünket már megelőzött ditróiak — régebbi hívei — hat kocsija kísért. A találkozás Hodoaon történt, a hol Puskás József tekintélyes kereskedő, földbirtokos és egyházmegyei derék főgondnok az egyházközség nevében lelkes szavakkal üdvözölte az érkezőt. Majd az uj pap válaszolt az üdvözlő beszédre, s miután néhány emberrel kezetfogva, megismerkedett: a menet megindult hazafelé.

Mikor a kocsisor beért Gyergyó-Remetére, a községházánál és a plébánia lak közelében fölállított ágyuk megszólaltak. Nemsokára a díszes menet a község egyik alkalmas pontján ékeskedő díszkapuhoz ért, hol dr. Tiltscher Jenő községi orvos ur leudületes beszéddel fogadta a politikai község nevében az ünnepeltet. Innen aztán gyakori éljenzések és ágyudörgések között egyenesen a plébániába vonultak, hol főt. Betegh Imre nyug. föesperes ur szép beszéd kíséretében adta át utódjának a plébániát.

Ezalatt megérkezett főt. Ferenczi Károly ker. esperes ur és Nagy Tamás járási főszolgabíró ur; előbbi a kerületi papság, utóbbi a közig, járás nevében üdvözölte az uj lelkipásztort. Végül Puskás József főgondnok ur bemutatta az uj papnak az egyházi- és polgári hivatalos testületeket és úgyszintén a tanítói kart is.

Midőn a formaszerü fogadtatás programmja lejárt, Demeter Imre kántor és nyug. tanitó ur házához vonultunk, hol az uj pap tiszteletére 54 terítékű bankettet rendezett Remete község értelmisége. A fölötte kedélyes ebéd alkalmával igen sok, szebbnél-szebb pohárköszöntőkben gyönyörködtünk, s a lelkesedés és a zene ingerlő, csábos hangjai csakhamar megtették valódi hatásukat, mert a díszes társaságból többen legott tánczra perdültek.

Ebből láthatjuk, hogy Gyergyó-Remete községe uj papjával szemben megtette kötelességét ugy, hogy abban kívánni való nem maradt fenn még egy hajszálnyi is. Nem leunénk méltányosak, ha e valóban impozáns fogadtatás eszközléseért őszinte elismerésünket megvonnánk Puskás József derék fógondnok úrtól, kit e tényből oroszlánrész illet. De a többiek is valamennyien dicséretet érdemelnek, mert nemesen fölfogták a kezdeményezés lényegét és készséggel tettek, fáradtak és áldoztak a siker érdekében. Adja Isten, hogy e szeretett, uj lelkipásztorunk iránt tamisitott lelkesedés ne legyen szalmaláng, hanem hogy övezze körül őt ezután is örökké! Éljen sokáig szerető hívei között!

Csíki Lapok, 1896 október 14,

Hasonló olvasnivaló