Kisajátítás vasútépítés céljából

A gyergyószentmiklósi kir. járásbíróság mint telekkönyvi hatóság részéről közzé tétetik: miszerint a magyar kir. államvasutak déda-gyergyószentmiklósi vonala számára az alabb megnevezett határokban kisajátított területekről elkészített összeírás, térkép és egyedi kimutatás hitelesítésére a helyszínére a következő határnapok tűzetnek ki, úgymint: Gyergyóremete és Ditró községre nézve 1911. augusztus 7-én délelőtti 9 óra Ditró állomásra; Gyergyóvárhegy községre nézve 1911. évi augusztus hó 8-án délelőtt 9 óra Gyergyóvárhegy állomásra; Szárhegy községre nézve 1911. évi augusztus hó 8-án délelőtt 11 óra Szárhegy állomásra és Gyérgyószentmiklós városra nézve 1911. évi augusztus hó 9-én délelőtt 10 óra Gyergyószentmiklós állomásra.

Az érdekeltek felhivatnak, miszerint netalán! észrevételeiket a fennebbi határnapon a bizottság előtt előterjeszszék, különben a kisajátítás és a felveti térfogat, úgy a feljegyzett szolgalmak s jogosultságok iránti kifogásaik többé tekintetbe nem jöhetnek.

Egyúttal felhívatnak mindazok, a kik a fennebbi határnapokon a fennevezett vasút számára kisajátított területekért járó és az egyedi kimutatásban kitett kártalanítási összeg mennyiségére nézve ellenvetéseket tenni akarnak, vagy ezen összegre bármi cím alatt igényt tartanak; ezeket 1911. évi augusztus hó 24-ig ezen telekkönyvi hatóságnál annál bizonyosabban bejelentsék, minthogy a később jelentkezők észrevételeire s igényeire ^semmi tekintet nem lévén, a kisajátítási és kártalanítási összeg annak és azon mennyiségben fog kiadatni, a kinek nevére és a mely összeggel az az egyedi kimutatásban ki van téve, a bekebelezett vagy felülkebelezett tételek pedig ezentúl a kisajátított területről hivatalból le fognak töröltetni.

Az összeírás, térkép és egyedi kimutatás a telekhivatalban betekinthető.

Kelt Gyérgyószentmiklós, 1911. junius hó 22-én.

Pulszky Mihály, kir. aljbiró s. k.,

A kiadmány hiteléül:

Czimbalmos András, kir. tklvezető.


Erdélyi Digitális Tudománytár Gyergyó 1911, XI. évfolyam július 30. szám

Hasonló olvasnivaló