Mennyi az annyi?

Mennyit keresett egy orvos anno? A szám megvan, kiderül az alábbi hírdetményből, de mennyit ért az a pénz akkor? Nehéz kérdés, de fogódzót is lehet találni.

Ugyanabban az évben Mélik István 2871 forint adót fizetett. Ugyanabból a lapszámból kiderül, hogy 10 köbméter lágy tüzifa (gondolom, fenyő) 15 korona, 100 cm. szélességű posztó női ruhákra 40 kr métere, ezer darab csíkszentkirályi tetőcserép 9 korona. De lássuk a hírdetményt!

A gyergyói járás főszolgabírójától.

Sz. 4244/898. k. i.

Pályázati hirdetmény.

Csikmegyében a Gy-.Remete, Várhegy és Salamás községekből alakult 8200 lelket számláló egészségügyi körben a kör-orvosi állás Gy.-Remete székhelyel lemondás folytán megüresedvén, annak betöltésére újból pályázatot hirdetek. Az orvos évi fizetése 800 frt és természetben kiszolgáltatandó lakás, továbbá a látogatásidijak váltsága évi 368 frtban és a fuvarváltság Várhegy és Salamás községek részéről évi 52 frtban, összes járandóság 1220 frt. Felhivom mindazokat, kik ezen állást elnyerni óhajtják s legalább is 2 évi gyakorlatot kimutatni képesek, hogy az 1883. évi I. t.-cz. 9-ik §-ában előirt orvostudori oklevéllel, honossági s az eddigi szolgálatot igazoló okmányokkal felszerelt folyamodványaikat folyó évi október hó 15-éig bezárólag hozzám adják be.

Gy.-Sztmiklóson, 1898. szept. hó 5-én.

Nagy Tamás,  főszolgabíró.

Hasonló olvasnivaló